Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van InterieurFactor, gevestigd te Wierden, 23 mei 2024:

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • InterieurFactor: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur.
  • De opdrachtgever: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan InterieurFactor als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  • De opdracht of de overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en InterieurFactor met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door InterieurFactor.
  • Het project: Het pand, gebouw of bouwwerk of onderdeel daarvan, waarop de aan InterieurFactor verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van InterieurFactor, leveringen van zaken door InterieurFactor en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met InterieurFactor, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

Artikel 3: Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 Offertes van InterieurFactor zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat InterieurFactor de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.

3.2 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van InterieurFactor staan omschreven, wordt door InterieurFactor schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door InterieurFactor zijn bevestigd.

3.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.

3.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat InterieurFactor aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 InterieurFactor zorgt dat hij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. InterieurFactor fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever.

4.2 De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder InterieurFactor daarin te kennen.

Artikel 5: Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

5.1 De honorering van InterieurFactor kan als volgt worden overeengekomen: (a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of (b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of (c) door een vast bedrag, exclusief de omzetbelasting, af te spreken.

5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6: Honorarium bij gewijzigde opdracht

6.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die InterieurFactor verricht ten gevolge van: (a) gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeschikkingen; of (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

InterieurFactor informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstig vertraging oplevert.

6.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door InterieurFactor of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 7: Betaling en invorderingskosten

7.1 De declaraties van InterieurFactor dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bank- of girorekening van InterieurFactor. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van InterieurFactor terstond opeisbaar.

7.2 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1,5% per maand, met als minimum in ieder geval de op dat moment geldende wettelijke rente.

7.3 Alle door InterieurFactor gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 De buitengerechtelijke kosten worden als volgt vastgesteld: Vorderingen tot € 5000,-: 15% over het openstaande bedrag met een minimum van € 350,-; over het meerdere tot € 10.000,-: 10%; voor iedere daaropvolgende € 10.000,- wordt het percentage vervolgens met 2% verminderd tot een minimum van 2%.

De hier genoemde bedragen worden per 5 jaar met 10% verhoogd, voor het eerst per 1 januari 2005.

7.5 Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door InterieurFactor gemaakte werkelijke advocatenkosten te vergoeden. De werkzaamheden van de door InterieurFactor ingeschakelde advocaat dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening te zijn gebracht.

7.6 De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op InterieurFactor.

7.7 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.

7.8 Alle vorderingen van InterieurFactor worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8: Duur en beëindiging

8.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

8.2 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door InterieurFactor, alsmede bij tussentijdse beëindiging door InterieurFactor wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is InterieurFactor gerechtigd te vorderen: (a) 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging; (b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die InterieurFactor ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9: Vertraging in de uitvoering van de opdracht

Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die InterieurFactor niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten van die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan InterieurFactor te vergoeden. Voor zover mogelijk zal InterieurFactor de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10: Afwijking van ontwerp

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van InterieurFactor en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 InterieurFactor is slechts aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever lijdt, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan InterieurFactor toe te rekenen tekortkoming.

11.2 De aansprakelijkheid van InterieurFactor is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van InterieurFactor wordt uitgekeerd. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een bepaald geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van InterieurFactor beperkt tot maximaal het honorarium dat InterieurFactor voor het project heeft ontvangen, verminderd met de door InterieurFactor gemaakte kosten ten behoeve van het project.

11.3 InterieurFactor is niet aansprakelijk voor: (a) fouten in het ontwerp, indien en voor zover de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld dit te doen en van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt; (b) vergissingen, nalatigheden of fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op de overeenkomst tussen InterieurFactor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen InterieurFactor en de opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.